כיורי האבן והשיש הציבוריים של אילמו מיוצרים שנים רבות

בהתאמה לדרישות הלקוח וידועים באיכותם ובעיצובם המרהיב .

הייצור נעשה בחריטה , כרסום בעזרת cnc ובפיסול ידני .

אלמו אומנות השיש והאבן
עבודות שיש מתקדמות - כיורי שוקת | ארונות קודש | עמודי תפילה | בימות שיש
רח' בן צבי 41 ראשון לציון 

כיורי האבן והשיש של אילמו מיוצרים שנים רבות בהתאמה לדרישות הלקוח וידועים באיכותם ובעיצובם המרהיב .

הייצור נעשה בחריטה , כרסום בעזרת CNC ובפיסול ידני .

באילמו תוכלו למצוא כיורים ברמת גימור גבוהה תוך דגש על הפרטים הקטנים.

כחלק מהרצון להתאים את הכיורים לבית הלקוח בצורה מושלמת, פיתחנו סדרת כיורים העשויים מאריחים או מפלטות שיש כך שניתן להתאימם באופן מושלם לחיפוי או לריצוף של הלקוח.

הכיורים משמשים לפינות נטילת ידיים ,לחדרי רחצה ולמקומות ציבוריים, לפי בחירה ועיצוב מותאם לצורך הלקוח.

"וְַיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר. ְוָעשׂיָת ִּכּיוֹר ְנחֶֹׁשת ְוַכּנוֹ ְנחֶֹׁשת ְלָר ְחָצה, ְוָנַת ָּת אֹתוֹ ֵּבין אֶֹהל מוֵֹעד ּוֵבין ַה ִּמְזֵּבַח, ְוָנַת ָּת ָׁש ָּמה ָמִים. ְוָרֲחצּו ַאֲהרֹן ּוָבָניו ִמ ֶּמּנּו ֶאת ְיֵדיֶהם ְוֶאת ַרְגֵליֶהם" (שמות ל', יז' – יט')

אילמו - אמנות האבן והשיש

ייצור בהתאמה אישית של ארונות קודש ועמודי תפילה משיש  

Thanks! Message sent.